Start1 » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).


Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Kobyliński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SAMNET PIOTR KOBYLIŃSKI,,  siedzibą 03-550 Warszawa, ul. Remiszewska 16/65 z adresem miejsca wykonywania działalności: 03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7, posiadający NIP: 5242212636 REGON:
013091870 adres e-mail: sklep@samnet.com.pl

2. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych oraz Inspektorem danych osobowych jest: Piotr Kobyliński, e-mail:piotr@samnet.com.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z (art. 6 ust.l lit. b) - tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zamówionych towarów lub usług, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;   lub (art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, w następujących celach:

a). wysyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody,
b). mailowy kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy na stronie internetowej.
c). realizacje zamówionych towarów i usług za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej, pośredników w realizacji szybkich płatności.

5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

a). imię i nazwisko;
b). adres zamieszkania (dane adresowe);
c). adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. b);
d). adres elektroniczny (e-mail);

Ponadto, ze względu na właściwość usługi i obowiązujące przepisy, Administrator przetwarza następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

e). numer telefonu;
f). NIP (w przypadku wystawienia faktury);
g). nazwa firmy (w przypadku wystawienia faktury)

 

Zabezpieczenia

6. Sklep opakowania.samnet.com.pl  wyposażony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

7. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

a). Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu opakowania.samnet.comciej.pl , którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
b). Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją 28 RODO,  zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

 

Wgląd do przesłanych danych osobowych

8. Jako administratorzy Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

Usunięcie Danych

a)Jako zarejestrowany klient  w sklepie opakowania.samnet.com.pl możesz samodzielnie usunąć własne konto poprzez zalogowanie się i kliknięcie w odnośnik usuń konto. Twoje dane osobowe oraz historia zamówień zostaną usunięte z naszej bazy.

 

Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Serwisu sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami poprzez infolinię, stronę internetową czy odwiedź nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.


Zmiany Polityki Prywatności

9. Administrator Sklepu opakowania.samnet.pl  zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Sklepu opakowania.samnet.com.pl i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

10. Administrator Sklepu opakowania.samnet.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu opakowania.samnet.com.pl, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu opakowania.samnet.com.pl oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

 


Przejdź do strony głównej

Zobacz nasze nowości